Potrebna dokumentacija za izradu i izdavanje pečata

Preduzetnici:

Original ili fotokopija rešenja o osnivanju iz Agencije za privredne registre ili poslednji izvod overen od strane Agencije.
Prilikom preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.

Štambilj sadrži sledeće elemente:

a) Ime i prezime, PR

b) Delatnost

c) Naziv preduzetničke radnje

d) Sedište i opština ( primer Beograd – Novi Beograd)

>>Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.>


Privredna društva:


Original ili fotokopija rešenja o osnivanju iz Agencije za privredne registre ili poslednji izvod overen od strane Agencije.
Prilikom preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.

>>Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.>

Sportske organizacije 

Original ili fotokopija rešenja o upisu u Registar sportskih organizacija iz Ministarstva za omladinu i sport.
Prilikom preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.

>>Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.>

Skupština zgrade

Za izradu pečata za skuštinu zgrade potrebno je doneti rešenje o osnivanju skupštine stanara iz matične Opštine ili overen zapisnik sa poslednje održane sednice.

Savet zgrade je do 10 stanova, a skupština zgrade preko 10 stanova.

Pečat je ćirilični prečnika 30 mm.

Sudski veštak

Original ili fotokopija rešenja iz Ministarstva Pravde.

Potrebno rešenje sudskog veštaka, pečat ćirilični pravougaoni 45 x 25 mm, koji sadrži ime i prezime veštaka, njegovo prebivalište i oblast veštačenja.

Fotokopiju rešenja možete poslati e-mailom, faxom ili putem našeg kontakt formulara na sajtu i nakon toga možete preuzeti štambilj istog dana.
Prilikom preuzimanja pečata obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.

>>Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.>

Sudski prevodilac

Potrebno je dostaviti rešenje iz suda za sudskog prevodioca (po starom zakonu tumač).

Prevodilac ima pečat okruglog oblika prečnika 38 mm koji sadrži ime i prezime.

Oznaku sudski prevodilac sa nazivom jezika za koji je postavljen i mesto

prebivališta prevodioca. Prevodilac dostavlja otisak svog pečata i svojeručni

potpis višim sudovima.

Sudski izvršitelj

Rešenje za izradu pečata sa grbom iz Ministarstva pravde

Pečat sadrži sledeći tekst

a)      Republika Srbija

b)      Ime i prezime, izvršitelj

c)       U dnu pečata ispisuje se sedište Beograd

d)      U sredini pečata mali grb Republike Srbije

e)      Prečnik pečata 32 mm

Lekari

– Za izradu lekarskog pečata bez ID broja potrebna je kopija diplome

– Za izradu lekarskog pečata sa ID brojem (elipsasti za propisivanje recepata na teret RZZO) potrebna je kopija obrasca o dodeli ID broja iz fonda za zdravstveno osiguranje Republike Srbije. Ceo pečat je na ćirilici obavezan uključujući i titulu.
Obavezan je i zahtev od zdravstvene ustanove u kojojje lekar zaposlen.

Štambilj je elipsastog oblika 18 x 47 mm, ispisan ćiriličnim pismom u fontu Times New Roman i sadrži sledeće elemente:

a) Prvi red – dr medicine ili dr stomatologije
b) Drugi red – ime i prezime
c) Treći red: tip i ID broj

– Za izradu lekarskog pravougaonog štambilja sa ID brojem potrebno je doneti zahtev iz Zavoda za javno zdravlje,
na kome je upisan ID broj lekara. Dimenzija je 15x50 mm. Obavezno na ćirilici osim titule Dr koja se piše latinicom.

– Za izradu lekarskog pečata na kome piše broj licence i titula potrebno je doneti kopiju licence.

– Za izradu lekarskog štambilja za privatne ordinacije, potrebno je dostaviti kopiju diplome i kopiju rešenja iz APR-a gde se vidi broj BP koji se upisuje na pečat. Štambilj je pravougaonog oblika, uokviren linijom, dimenzije 15 x 50 mm

Ispisan je ćiriličnim pismom i sadrži sledeće podatke pisane u horizontalnim redovima i to:

a) doktor medicine ili doktor stomatologije

b) ime i prezime

c) specijalnost

d) broj rešenja o upisu u registar drugog oblika zdravstvene delatnosti kod nadležnog organa.

Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.

>>Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.>

Advokati

Original ili fotokopija rešenja o upisu u Registar Advokatske komore.
Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.

>>Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.>

Faksimili

Faksimil podrazumeva štambilj sa otiskom ličnog potpisa.
Ukoliko faksimil poručujete za drugu osobu u okviru istog privrednog društva potrebno je dostaviti zahtev za izradu faksimila sa pečatom i potpisom naručioca.
Ukoliko naručujete štambilj za privatne svrhe potrebno je da dođete lično. 
Molimo Vas da potpis ne šaljete faksom jer takav potpis ne možemo iskoristiti iz razloga loše rezolucije.
Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.

>>Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.>

Komercijalni štambilji 

Za pečate i štambilje koji se koriste u okviru firme a koji u svom sadržaju pored ostalog teksta sadrže i naziv privrednog društva potrebno je dostaviti zahtev za izradu pečata/štambilja na memorandumu firme, overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica. 
Prilikom preuzimanja štambilja obavezno je doneti važeću ličnu kartu (ili pasoš za lica koja nisu državljani Srbije) na uvid.

*Bez lične karte ne možemo Vam izdati štambilj.

Zašto mi?

  • > Brza usluga kopiranja
  • > Kratak rok štampanja
  • > Veliki asortiman pečata
  • > Izrada ključeva na licu mesta

Adresa:

Pratite nas!